You don't have javascript enabled. Good luck with that.
فراموشی رمز عبور
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی کشاورزی (نهاده ها، محصولات و خدمات وابسته)

نمایشگاه مجازی نمایشگاه مجازی کشاورزی

رونمايي از نخستين نرم افزار و اسناد هواشناسي كشاورزي كشور در نمايشگاه كشاورزي اصفهان

رونمايي از نخستين نرم افزار و اسناد هواشناسي كشاورزي كشور در نمايشگاه كشاورزي اصفهان

اطلاعات مربوط به این نرم افراز در مدت یک سال تهیه شده و یک بانک اطلاعاتی هواشناسی به روز در مورد تغییرات آب و هوایی است. 

صفحه اختصاصي

سیزدهمین نمایشگاه تکنولوژی کشاورزی(نهاده ها، محصولات و خدمات وابسته) 1393

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تكنولوژي کشاورزی 1392

تبليغ ما